Bli medlem

Medlemskontigent : 250,- pr person

Som medlem i Rokke Bygdelag blir du en del av et nyttig og hyggelig fellesskap i Rokke. Gjennom lagets aktiviteter blir du kjent med andre i bygda og du får informasjon om hva som skjer i laget. Du kan være med å påvirke RokkeTunet , og hvilke aktiviteter som skal skje der. Vi avholder årsmøte i mars, St.Hans feiring 23.juni og enkelte andre arrangement i løpet av året.

Vedtekter for Rokke Bygdelag
Vedtektene er vedtatt på stiftelsesmøte for Rokke Bygdelag 15/2-1983 med følgende protokolltilførsel for §1 pkt.3, §4 pkt C, §5: ”…trer først i kraft når eventuelt bygdelag overtar disposisjonsretten til huset”.

Vedtektene revidert for Rokke Bygdelag april 2012, mars 2016 og februar 2019.

§ 1          FORMÅL
Laget er partipolitisk nøytralt og lagets oppgaver skal være:

  1. Ivareta bygdas interesser og virke for at bygda skal bli et enda triveligere sted å bo.
  2. Arrangere tilstelninger av samfunnsnyttig og miljøskapende art.
  3. Ta vare på og vedlikeholde bygdelagets hus og eiendom og stå for utleie
  4. Laget skal samarbeide med andre foreninger i saker som har interesse. Særlig skal laget samarbeide med og gi prioritet til bygdas 4H-lag etter nærmere retningslinjer.

§ 2          MEDLEMSKAP
Enhver over 18 år som bor eller har tilknytning til bygda, kan bli medlem. Medlemskap innebærer en kontingent som blir vedtatt på årsmøtet.

§ 3          LAGETS LEDELSE
Styret er underlagt lagets vedtekter og skal arbeide etter disse. Styret består av leder, sekretær, kasserer, 2 styremedlemmer, leder av huskomiteen, leder av utekomiteen og to vararepresentanter. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene er tilstede. Styrebeslutning krever simpelt flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.
MEDLEMSMØTER: Styret innkaller til medlemsmøter når det finner behov. Medlemmene skal bekjentgjøres med minst 8 dagers varsel. Saker avgjøres med simpelt flertall
ÅRSMØTET: Er lagets øverste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars. Innkalling og saksliste bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet behandler: Årsmelding, regnskap, valg, kontingent og innkomne forslag.
Årsmøtet kan bare fatte beslutninger om de saker som er oppsatt på kunngjort saksliste. Saker avgjøres med simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

 

§ 4     VALG
Årsmøtet skal velge følgende:
a)       styre
b)      2 revisorer
c)       husstyre med leder og 3 medlemmer
d)           arrangementkommité med leder og fem medlemmer
e)          valgkommité
f)          Utekomiteen med leder og 2 medlemmer   
I styret velges leder for 1 år om gangen og de andre for to år om gangen, slik at 2 er på valg ett år og 2 neste år. Leder av huskomiteen velges for hvert år. De øvrige velges hvert år. Samtlige kan gjenvelges.
§ 5          HUSSTYRETS ARBEIDSOMRÅDE

  1. Ha ansvar for istandsetting, oppussing og vedlikehold av huset, dog slik at de kan pålegge arbeidsoppgaver på lagets øvrige medlemmer.
  2. Ha ansvar for innkjøp av inventar til huset.

§ 6          ARRANGEMENTSKOMITEENS ARBEIDSOMRÅDE
Være ansvarlig for tilstelninger av trivselskapende art for lagets medlemmer og familier i alle aldre.

§ 7          OPPLØSNING AV LAGET
Kan kun skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og med et stemmetall som utgjør minst 2/3 av foreningens samlede medlemstall. Hvis forslaget om oppløsning får 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene, men ikke av foreningens samlede medlemstall, skal saken forelegges ekstraordinært årsmøte. Dette gjør vedtak om oppløsning endelig dersom ¾ av de fremmøtte stemmer for forslaget.
Ved oppløsning av laget skal lagets eiendom og midler forvaltes av Halden formannskap til distriktets beste. Dersom en får forslag fra andre foreninger/lag i bygda om å overta eiendommen, skal dette vurderes av samme årsmøte, og vedtak fattes etter reglene over.

§ 8          BYGDELAGETS LOVER
Skal trykkes og sendes lagets medlemmer. 1 eksemplar oversendes Halden kommune. Kommunen ved formannskapet bes om å gi sin uttalelse til ”oppløsning av laget”